Erhvervskunde

Ønsker I anlæg af udearealer, drift af grønne områder, træfældning og beskæring, snerydning eller rådgivning? Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kommer gerne til jer – uanset hvor på Fyn, I holder til.


Boligforeninger og virksomheder

Som kunde hos Anlægsgartner E. Stein Frandsen får I en professionel samarbejdspartner, der vægter faglighed, service og sikkerhed højt. 

I samspil med jer skaber vi unikke løsninger, der er krydret med vores kreativitet. Vi udfører altid arbejdet med høj faglighed, så du som kunde hos os kan være tryg og er sikret et godt resultat. 

Læs mere

Med vores 50 års arbejdes erfaring hos virksomheder og boligforeninger har vi forståelse for, hvor vigtigt det er for jer, at vi arbejder kontinuerligt og altid leverer kvalitet til tiden og til den aftalte pris. 

Jeres udearealer er jeres visitkort udadtil, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan det tager sig ud. Vi hjælper jer gerne med at ’løfte’ jeres udearealer, så de lever op til jeres værdier, uanset om det gælder renovering, handicapvenlige indgange, et ønske om lavt plejeniveau, biodiversitet eller vedligeholdelse af nuværende arealer. 

BEMÆRK: I øjeblikket er vi fuldt booket i vores pleje- og vedligeholdelsesafdeling og har derfor ikke mulighed for at tilbyde faste serviceaftaler til nye kunder på pleje af grøn drift og snerydning. 

Med venlig hilsen 
Jakob Sørensen 


Kirker

Hos E. Stein Frandsen vægter vi det tillidsfulde samarbejde, hvor I som kunde bliver mødt i øjenhøjde, og hvor vi er lydhøre og rummelige over for dine ønsker og behov. Derved skaber vi et unikt rum for samarbejde, der bygger på gensidig tillid. 

Vi sætter en stor faglig ære i vores daglige arbejde og forlader derfor altid arbejdspladsen opryddet og pæn samt i en sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand hver dag. 

Læs mere

Opgaverne på udearealerne kan være mange, og vi har stor erfaring med: 

  • Stendiger 
  • Handicapvenlige løsninger 
  • Etablering af gravsteder 
  • Belægninger 
  • Beplantning 
  • Assistance til vedligeholdelsen

NB! Vi har erfaringen med og forståelsen for, hvor vigtigt det er at udvise hensyn, når kirkens udenomsarealer er vores arbejdsplads. Vi indordner os derfor naturligvis efter jeres behov, så vi ikke forstyrrer jeres arbejde. 


Arkitekter og licitationer

Ønsker du en professionel anlægsgartner med erfaring i projekt- og licitationsarbejde?
Så kontakt E. Stein Frandsen på tlf. 65 94 37 50 eller info@steinfrandsen.dk. 

Hvad bringer os til bordet? 

Læs mere

Vi tager os med glæde af små og mellemstore projekter og licitationer, og vores kompetencer hviler på følgende tre grundsten:

1. Vi har en stor og moderne maskinpark, som følger med udviklingen inden for branchen. Derfor kan vi udføre mange forskellige licitationsopgaver og del- eller totalentrepriser med fokus på koordinering, effektivitet og konkurrencedygtige priser. 

2. Vi tilbyder høj faglighed og arbejder altid kontinuerligt og ud fra brancheorganisationen DAG’s normer og kvalitetskrav, og vi vægter det gode samarbejde med de øvrige håndværkere på byggepladsen højt. 

3. Vi yder al den faglige sparring, du har brug for. Vi har et omfattende netværk af kvalificerede og betroede underentreprenører, som bl.a. løser opgaver i forbindelse med kloakering, vognmandskørsel, bortkørsel af jord og haveaffald samt levering af grus og sten. 


Referencer

Igennem vores 50 års erfaring inden for faget har vi udført mange projekter, store såvel som små. 

 

Se referencer på tidligere projekter her.


Salgs- og leveringsbetingelser

Din tryghed og et godt samarbejde er vigtigt for os!  

Du kan læse mere om vores forretningsbetingelser for erhverv her. 

Læs mere
1. Aftalegrundlag

Alle aftaler, der indgås mellem E. Stein Frandsen Anlægsgartnerfirma ApS (herefter ”Anlægsgartnerfirmaet”) og kunden (herefter ”Kunden”), sker på de vilkår, som fremgår af følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives skriftligt. Anlægsgartnerfirmaets tilbud er gældende i 30 dage efter datering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Herefter bortfalder tilbuddet automatisk, medmindre det forinden skriftligt er accepteret af Kunden. Ekstraarbejder og –leverancer, som ikke er omfattet af det oprindelige tilbud, afregnes i henhold til Anlægsgartnerfirmaets timeløn og forbrug, medmindre andet er aftalt.

3. Vederlagets fastsættelse

Anlægsgartnerfirmaet udfører som udgangspunkt alt arbejde som tilbudsarbejde, hvor de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen beskrevne arbejder udføres til fast pris, dog undtaget materialer, der i tilbuddet er givet til dagspris. Hvor det er vanskeligt på forhånd at give en præcis pris, f.eks. hvor det er svært at anslå det nødvendige antal arbejdstimer, kan Anlægsgartnerfirmaet vælge at afgive tilbud som ”overslagsarbejde”. Ved overslagsarbejde faktureres der ud fra faktisk anvendte materialer og arbejdstimer. Den endelige pris kan svinge +/- 25 % i forhold til tilbudsprisen. Det skal være anført i tilbuddet eller ordrebekræftelsen, såfremt der er tale om ”overslagsarbejde”. Hvor det ikke er muligt på forhånd at anslå en pris, kan Anlægsgartnerfirmaet vælge at afgive tilbud som ”regningsarbejde”. Ved regningsarbejde indeholder tilbuddet ikke nogen fast pris, og der faktureres ud fra faktisk anvendte materialer og arbejdstimer. Det skal være anført i tilbuddet eller ordrebekræftelsen, såfremt der er tale om ”regningsarbejde”.

4. Betalingsbetingelser

Samlet tilbudspris er inkl. moms, medmindre andet er aftalt. Der kan betales med FI-indbetalingskode via netbank eller bankoverførsel. Ved tilbudsarbejde er betalingsfristen 20 dage fra fakturadato. Ved overslags- og regningsarbejde, der strækker sig over en uges arbejde kan der faktureres hver 5. arbejdsdag. Her er betalingsfristen netto 8 dage. Ved for sen betaling er Anlægsgartnerfirmaet berettiget til at kræve renter og gebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde hele eller dele af vederlaget på grund af modkrav, medmindre dette skriftligt er erkendt af Anlægsgartnerfirmaet. Kundens tilbageholdelse af hele eller dele af vederlaget betragtes som en væsentlig misligholdelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Anlægsgartnerfirmaet er berettiget til at kræve betaling for materialer efterhånden, som disse bestilles eller leveres til brug for Kundens ordre.

5. Sikkerhedsstillelse

Såfremt Anlægsgartnerfirmaet fremsætter krav herom, er Kunden forpligtet til (i) at stille sikkerhed ved bankgaranti for det fulde vederlag, (ii) at indbetale det fulde vederlag til Anlægsgartnerfirmaet eller (iii) at indbetale det fulde vederlag til en af Anlægsgartnerfirmaet anvist deponeringskonto. Krav herom kan blive stillet overfor Kunden, hvis det samlede vederlag vil overstige kr. 100.000 inkl. moms. Sikkerhed skal stilles inden 8 arbejdsdage før den af Anlægsgartnerfirmaet oplyste dato for påbegyndelse af arbejdet. Såfremt Kunden efter påkrav herom fra Anlægsgartnerfirmaet undlader at opfylde sin forpligtelse til at stille behørig sikkerhed, betragtes dette som en misligholdelse af nærværende aftale.

6. Ændringer og Kundens oplysninger

Ønsker Kunden at foretage ændringer i en ordre, skal dette aftales skriftligt mellem Anlægsgartnerfirmaet og Kunden før opstart af arbejdet og så betids, at eventuelle ændringer i mængder af bestilte materialer kan ændres hos leverandøren. Ekstraordinære udgifter afholdt pga. ændrede mængder og ventetid afregnes som ekstraarbejde. Kunden har i øvrigt altid pligt til at oplyse om særlige forhold på ejendommen. Ikke-oplyste forhold af betydning for Anlægsgartnerfirmaets udførelse af arbejdet er Kundens risiko. Der tages forbehold for uoplyste og skjulte forhindringer som fundamenter, kloakbrønde, forsyningsledninger m. v., samt evt. forurenet jord. Ekstraomkostninger til fjernelse og deponering af forurenet jord vil blive faktureret særskilt som ekstraarbejde, idet der ved Anlægsgartnerfirmaets tilbud om udførelse af arbejdet er forudsat tilstedeværelse af ren jord, klasse 1.

7. Tidsplan

Tidsplan for arbejdets udførelse og eventuelt plan for fakturering udarbejdes og fremsendes snarest muligt efter Kundens accept af tilbud. Anlægsgartnerfirmaet tager forbehold for ændringer i tidsplanen pga. ekstraarbejder samt vejrlig og andre forhold, som Anlægsgartnerfirmaet ikke har indflydelse på.

8. Garantiordning

Anlægsgartnerfirmaet er medlem af Danske Anlægsgartnere og er derigennem tilknyttet Håndværkets Ankenævn og fagets Garantifond. Se http://dag.dk/ Via Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan Kunden få afprøvet eventuelle klager ved et uvildigt ankenævn, Håndværkets Ankenævn. Den samlede pris på anlægsgartnerens arbejde skal være mellem 3.000 og 1.000.000 kroner, før Kunden kan indgive klage. Kunden er i forbindelse med Garantiordningen sikret for arbejder op til en værdi af kr. 100.000, ligesom Kunden er sikret hurtig udbedring af eventuelle fejl og mangler med påbegyndelse senest 30 dage efter afgørelse af en af Kunden vundet sag ved Håndværkets Ankenævn. Herudover er Kunden sikret i tilfælde af Anlægsgartnerfirmaets konkurs. Kunden er forpligtet til at drøfte eventuelle klager med Anlægsgartnerfirmaet, inden Kunden retter henvendelse til Håndværkets Ankenævn. Håndværkets Ankenævn kan kontaktes via sekretariatet for Håndværkets Ankenævn på telefon 7020 2537 alle hverdage mellem kl. 13 og 15 eller på mail info@hvanke.dk.

9. Materialer

Leverandører I forbindelse med aftaleindgåelse, dvs. forud for levering, udskiftning og supplering af materialer, skal Kunden skriftligt oplyse, såfremt der er ønske om bestemte materialer fra bestemte leverandører. Gør Kunden ikke dette senest ved accept af tilbuddet, kan Anlægsgartnerfirmaet frit vælge leverandør af materiale til det pågældende arbejde. Eventuelle afvigelser i det endelige arbejdes udseende eller udtryk som følge af valg af leverandør, kan ikke betragtes som en fejl eller mangel, såfremt Kunden ikke forinden har iagttaget nærværende bestemmelse. Planter Ved planter leveret og plantet af Anlægsgartnerfirmaet, yder Anlægsgartnerfirmaet grogaranti, så længe Anlægsgartnerfirmaet passer planterne. Den pågældende grogaranti bortfalder, såfremt planterne angribes af sygdom, skadedyr eller andre udefrakommende skader. Kunden overtager selv pasning af planter ved Anlægsgartnerfirmaets aflevering af arbejdet, med mindre andet er skriftligt aftalt. Når Kunden selv overtager pasning af planterne bortfalder grogarantien. Anlægsgartnerfirmaet er herefter alene ansvarlig for efterfølgende misvækst i det omfang, Kunden kan dokumentere, at årsagen hertil skyldes mangler ved Anlægsgartnerfirmaets ydelser. Ved reklamation skal Kunden fremlægge en skriftlig plejeplan, indeholdende information om rengøring, vanding og gødning med angivne mængder og tidspunkter. Græsplæner Ved såning af græsplæner tages der forbehold for, at sten kan forekomme i overfladen på op til 2,5 cm. Ved anlæg og etablering af græsplæner skal Kunden påregne, at græsplænen skal tromles ½ – 1 år efter udførsel for at opnå optimal jævnhed. En græsplæne er først etableret ca. 1 år efter såning, hvorfor Kunden i det første halve år skal være opmærksom på, at al trafik på plænen kan medføre ekstra ujævnhed og bare pletter. Der tages forbehold for, at der på græsplæner, som sås i foråret, vil kunne forekomme meget ukrudt i græsplænen i opstartsfasen. Beton- og belægningsarbejde Ved beton- og belægningsarbejde er Kunden forpligtet til at gøre sig bekendt med følgende publikationer på https://www.danskbeton.dk/belaegningsgruppe n: ”Kalkudfældninger”, ”Overflader på betonsten og fliser”, ”Vedligeholdelse af betonbelægninger”. Ved udførsel af belægningsflader, der støder op til støbte kanter, vil belægningsfladen ligge ca. 1 cm over den støbte kant, idet belægningen vil sætte sig med tiden. Derved sikres afvandingen. Anlægsgartnerfirmaet leverer og udlægger fugemateriale og fejer så meget i fugerne som muligt. Kunden skal herefter påregne selv at feje belægning, så fugerne fyldes helt op. Dette vil tage ca. 14 dage. Ved indkørsel må Kunden først køre på belægningen, når fugerne er fyldte, da det er disse, der stabiliserer belægningen.

10. Misligholdelse

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, er Anlægsgartnerfirmaet berettiget til efter eget valg (1) at ophæve den pågældende aftale såvel som andre aftaler indgået med Kunden, (2) at stille krav om ændrede betalingsbetingelser eller vilkår for aftalens opretholdelse og/eller (3) at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af misligholdelsen, herunder krav om erstatning. Anlægsgartnerfirmaet kan iværksætte et eller flere af de nævnte skridt, hvis Kunden ikke inden for en ved påkrav meddelt rimelig frist har afhjulpet misligholdelsen.

11. Garanti, reklamation og ansvar

Anlægsgartnerfirmaet yder ikke garanti for materialer og produkter anvendt i arbejdet ud over den garanti, som producenten eller leverandøren af de enkelte materialer og produkter yder overfor Anlægsgartnerfirmaet. Såfremt Kunden vil påberåbe sig, at det udførte arbejde er mangelfuldt, skal Kunden uden ugrundet ophold skriftligt orientere Anlægsgartnerfirmet. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen samt fotodokumentation. Såfremt Kunden ikke uden ugrundet ophold orienterer Anlægsgartnerfirmaet, mister Kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Anlægsgartnerfirmaet har altid ret til at foretage afhjælpning. Anlægsgartnerfirmaet er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, som hindrer, forsinker, besværliggør, umuliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse. Sådanne omstændigheder, der ligger uden for Anlægsgartnerfirmaets kontrol, kan være, men er ikke begrænset til: arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Anlægsgartnerfirmaet, samt indtræden af force majeure og/eller tilsvarende hardship hos relevante underleverandører. Anlægsgartnerfirmaet er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Et eventuelt krav mod Anlægsgartnerfirmaet kan ikke overstige det samlede beløb, som Kunden har betalt for det pågældende arbejde.

12. Behandling af personoplysninger

Som led i Anlægsgartnerfirmaets påtagelse og udførelse af arbejder behandles muligvis visse personoplysninger om Kunden. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. For mere information om Anlægsgartnerfirmaets behandling af personoplysninger henvises til vores hjemmeside om persondatapolitik.

13. Tvister

Aftaleforholdet mellem Kunden og Anlægsgartnerfirmaet er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne afgøres ved de civile domstole med byretten som første instans. Idet Kunden er forbruger følger værnetinget værnetingsreglerne i retsplejeloven